Testnet

Testnet (mạng thử nghiệm) là một phiên bản Blockchain dành cho các nhà phát triển nhằm thử nghiệm các tính năng trước khi đưa sản phẩm thành mô hình phân tán trong giai đoạn Mainnet.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.