Pi Core Team

Pi Core Team là Đội ngũ nòng cốt, hay nhóm sáng lập và phát triển Pi Network. Giai đoạn đầu gồm 3 thành viên: Nicolas Kokkalis, Chengdiao Fan và Vincent McPhillip. Hiện tại Vincent McPhillip đã rời core team.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.