Miner

Miner là máy đào coin hoặc người vận hành các máy đào coin để kiếm lợi nhuận bằng việc cung cấp năng lực tính toán để thực hiện việc xác thực các giao dịch cho mạng lưới tiền kỹ thuật số.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.