IAT

IAT (In App Transfer) là chuyển Pi trong nội bộ của Pi Network, hiện tại chỉ có khoảng trên dưới 300 người đầu tiên trên thế giới được chọn để thử nghiệm tính năng này.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.