Docker

Docker là máy ảo siêu gọn nhẹ sử dụng tài nguyên chia sẻ với hệ điều hành (Windows, Linux), được dùng để khởi tạo các môi trường phần mềm trong quá trình thử nghiệm, triển khai…

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.