Cryptocurrency

Cryptocurrency là tiền mã hóa (hay Tiền điện tử) là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế để làm việc như một trung gian trao đổi mà sử dụng mật mã để đảm bảo các giao dịch của nó, để kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và để xác minh việc chuyển giao tài sản. Cryptocurrency là 1 nhánh của tiền kỹ thuật số.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.