Wallet

Wallet cụ thể hơn là ví của tiền điện tử (A cryptocurrency wallet) là một phần mềm lưu trữ khóa riêng và công khai. Nếu bạn muốn sử dụng tiền điện tử nào đó, bạn cần có ví để đựng nó. Chúng giống như chiếc chìa khóa để mở cái kho Blockchain vậy. Và nếu không có chúng, sẽ không có cách nào để bạn chứng minh quyền sở hữu tài sản điện tử của bạn. Ví có thể dùng để lưu trữ nhiều loại coin hay token cùng một lúc, nhưng hầu hết các ví sẽ chỉ hỗ trợ một số loại tiền điện tử nhất định.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.