Testnet

Testnet (mạng thử nghiệm) là một phiên bản Blockchain dành cho các nhà phát triển nhằm thử nghiệm các tính năng trước khi đưa sản phẩm thành mô hình phân tán trong giai đoạn Mainnet.

Hãy nhập mã mời hungxd08
để thêm 1 Pi và tăng 25% tốc độ