SuperNode

SuperNode là các máy tính tạo nên mạng lưới phân tán Pi toàn cầu, đóng vai trò quan trọng nhất trong hệ thống Pi Blockchain. Chúng quyết định sự đồng thuận cho các giao dịch trong hệ thống Pi Network và đảm bảo các Super Node, Node khác có được trạng thái cuối cùng của Blockchain. SuperNodes được lựa chọn bởi Core Team và cần có kết nối Internet ổn định, liên tục 24/7.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.