Node

Node là các máy tính tạo nên mạng lưới phân tán Pi toàn cầu, 1 trong 4 vai trò của Pi Network. Đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, nhằm xác thực tính hợp lệ và các giao dịch của Blockchain.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.