Mining Rate

Mining Rate là tỉ lệ khai thác Pi cơ bản, sẽ giảm 1 nửa khi số lượng thành viên tăng lên mốc mới. Gồm 6 mốc: 0 – 10 ngàn (3.1 pi/giờ), 10 – 100 ngàn (1.6 pi/giờ), 100 ngàn – 1 triệu (0.8 pi/giờ), 1 đến 10 triệu (0.4 pi/giờ), 10 dến 100 triệu (0.2 pi/giờ), 100 triệu đến 1 tỉ (0.1 pi/giờ).

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.