ICO

ICO (Initial Coin Offering) là đợt phát hành coin lần đầu tiên, một phương thức huy động vốn thông qua việc sử dụng các đồng tiền điện tử.

Hãy nhập mã mời hungxd08
để thêm 1 Pi và tăng 25% tốc độ