IAT

IAT (In App Transfer) là chuyển Pi trong nội bộ của Pi Network, hiện tại chỉ có khoảng trên dưới 300 người đầu tiên trên thế giới được chọn để thử nghiệm tính năng này.

Hãy nhập mã mời hungxd08
để thêm 1 Pi và tăng 25% tốc độ