Earning Team

Earning Team là nhóm khai thác trong Pi Network, do bạn lập ra và mời người khác tham gia qua mã mời (Invitation Code) của bạn. Bạn có thể xuất hiện trong 2 nhóm khai thác: nhóm mời bạn và nhóm bạn mời.

Hãy nhập mã mời hungxd08
để thêm 1 Pi và tăng 25% tốc độ