Docker

Docker là máy ảo siêu gọn nhẹ sử dụng tài nguyên chia sẻ với hệ điều hành (Windows, Linux), được dùng để khởi tạo các môi trường phần mềm trong quá trình thử nghiệm, triển khai…

Hãy nhập mã mời hungxd08
để thêm 1 Pi và tăng 25% tốc độ