Contributor

Contributor là Người đóng góp, 1 trong 4 vai trò của Pi Network. Để trở thành Contributor bạn cần xây dựng được vòng tròn bảo mật 3 – 5 thành viên trong hệ sinh thái Pi. Góp phần tạo nên bản đồ tin cậy toàn cầu

Hãy nhập mã mời hungxd08
để thêm 1 Pi và tăng 25% tốc độ