BOT

BOT (viết tắt từ “Robot”) là các ứng dụng, phần mềm chuyên thực hiện các tác vụ tự động, đơn giản hoặc có tính chất lặp lại trên Internet. Như thao tác khai thác Pi mỗi ngày. Nhưng Bot không có nghĩa là “người máy”.

Hãy nhập mã mời hungxd08
để thêm 1 Pi và tăng 25% tốc độ