Blockchain

Blockchain là hệ thống cơ sở dữ liệu cho phép lưu trữ và truyền tải các khối thông tin (block) được liên kết với nhau nhờ mã hóa và không thể đảo ngược thứ tự. Blockchain hay còn gọi là sổ cái, block thông tin là các giao dịch.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.